Toppbild

Förslag på kontraktsskrivning

SPONSORAVTAL

Parter

Sponsoravtal mellan

Föreningsnummer 38868-16
Postadress Box 146, 56623 HABO
Telefon 0704-580670
E-post info@habofriidrott.se
Hemsida http://www.habofriidrott.se
Bankgiro 5882-8393
Swish 1230061986
Organisationsnummer 802420-3682


Företagets namn och kontaktuppgifter

Företagets namn och Habo friidrottsförening 04

har denna dag träffat nedanstående avtal.

Syfte

Avtalet avser ekonomisk ersättning till Föreningen och som motprestation för denna namnreklam och PR-mässigt utbyte i syfte att främja (företagets namn) goodwill.

Avtalstid

Detta sponsoravtal, som avser … år med början (datum), träder i kraft vid undertecknandet och gäller till (datum) före vilket datum (företagets namn) har, om det så vill, företrädesrätt att ingå ett fortsatt avtal med Habo friidrottsförening. Om (företagets namn) vill förlänga avtalet ska detta snarast meddelas Habo friidrottsförening.

Föreningens åtaganden (exempel)

Vid föreningens tävling Habo Challenge (datum och år) sker en kick off för samarbetet. Speakern marknadsför (företagets namn) på ett överenskommet sätt. Inledningsvis finns (företagets namn) logga på tävlingsaffischen, som distribueras till alla a-klubbar i södra Sverige.

(företagets namn) får även placera en skylt på Slättens IP under avtalstiden. Framställande av skylt åligger (företagets namn).

Ytterligare profileringsåtagande kan läggas till i kontraktet under avtalstidens gång, förutsatt att båda parter är överens.

Bolagets åtaganden

(företagets namn) ska till Habo friidrottsförening under avtalstiden erlägga totalt (summa) (summa i siffror) kr. Betalning ska ske i början av avtalstiden.


Dopning

Föreningen åtar sig att med kraft motverka eventuell användning av otillåtna prestationshöjande preparat bland Föreningens eller berörda aktiva. Om någon representant för Föreningen i samband med idrottsutövning påvisas ha använt sådana preparat, har (företagets namn) rätt att med omedelbar verkan häva sponsoravtalet. Föreningen är därvid skyldig att ersätta (företagets namn) skada.

Kontaktpersoner

Parterna har för att underlätta samarbetet utsett två kontaktpersoner. Dessa är (namn) (företagets namn), och Lasse Elfgaard, Habo friidrottsförening 04.

Uppsägning av sponsoravtal

Båda parter har rätt att ensidigt säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid.

Signering av sponsoravtal

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Habo (datum)

(företagets namn)

____________________________________________

Verkställande direktörHabo friidrottsförening 04

______________________ ______________________

(namn) Lasse Elfgaard
OrdförandeMd md kontakta oss
Md bli medlem
Md md order traning chlothes   2022
Md friidrottsstatistik
Md cert lopledare
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub